یکشنبه 14 فروردین 1401
نقص امنیتی حلقه بینهایت در پروتکل Open SSL امکان تخریب سرورها را از راه دور می‌دهد

توسعهدهندگان کتابخانه Open SSL اقدام به انتشار یک وصله امنیتی برای آسیبپذیری خطرناک CVE-2022-0778 در این پیادهسازی کرده‌اند. سوءاستفاده از نقص امنیتی مذکور به مهاجمان سایبری امکان اجرای حملات انکار سرویس را بر روی سرورهای استفادهکننده خواهد داد.

 

 

آمار بازدید : بروزرسانی :