سه شنبه 2 بهمن 1397
هر ماهه وبگاه مرکز امنیت اینترنت لیستی از فعال‌ترین بدافزارها در سطح جهان را منتشر می‌کند.

هر ماهه  وبگاه مرکز امنیت اینترنت[1] لیستی از فعال‌ترین بدافزارها در سطح جهان را منتشر می‌کند. در آخرین گزارش این وبگاه (مربوط به ماه دسامبر 2018‌) کاهش 7 درصدی فعالیت‌های بدافزار ها -از ماه نوامبر تا دسامبر -دیده می‌ شود. در این گزارش فعالیت 10 بدافزار برتر 62% از اعلان‌های ارسالی را به خود اختصاص داده‌اند. مرکز امنیت اینترنت از ماه آگوست پنج دسته را برای تقسیم‌بندی  بدافزارها در نظر گرفته‌است. دسته‌های استقرارگونه[2]، ‌هرزنامه[3]، تبلیغاتی[4]، چندگانه[5] و شبکه[6] این موارد را تشکیل می‌دهند.[1] Center of Internet Security Website

[2] Dopped vector: Malware delivered by other malware already on the system, an exploit kit, infected third-party software, or manually by a cyber threat actor.

[3]  Malspam vector (Malware Spam): Unsolicited emails, which either direct users to download malware from malicious websites or trick the user into opening malware through an attachment.

[4]  Malvertisement vector: Malware introduced through a malicious advertisement.

[5] Multiple vector: Refers to malware that currently favors at least two vectors.

[6] Network vector: Malware introduced through the abuse of legitimate network protocols or tools, such as SMB or remote PowerShell.

آمار بازدید : بروزرسانی :