شنبه 8 دی 1397
هر ماه وبگاه مرکز امنیت اینترنت لیستی از فعال‌ترین بدافزارها را در سطح جهان منتشر می‌کند.

هر ماه وبگاه مرکز امنیت اینترنت[1] لیستی از فعال‌ترین بدافزارها را در سطح جهان منتشر می‌کند. در آخرین گزارش این وبگاه (مربوط به ماه نوامبر 2018‌) ثبات نسبی فعالیت بدافزارها نسبت به ماه گذشته دیده می‌شود. این در حالی است که در گزارش جدید (ماه نوامبر) 10 بدافزار برتر بیش از 63% اعلان‌های ارسالی را به خود اختصاص داده‌اند. مرکز امنیت اینترنت از ماه آگوست پنج دسته را برای تقسیم‌بندی بدافزارها در نظر گرفته است. دسته‌های استقرارگونه[2]، ‌هرزنامه[3]، تبلیغاتی[4]، چندگانه[5] و شبکه[6] این موارد را تشکیل می‌دهند.[1] Center of Internet Security Website

[2] Dopped vector: Malware delivered by other malware already on the system, an exploit kit, infected third-party software, or manually by a cyber threat actor.

[3]  Malspam vector (Malware Spam): Unsolicited emails, which either direct users to download malware from malicious websites or trick the user into opening malware through an attachment.

[4]  Malvertisement vector: Malware introduced through a malicious advertisement.

[5] Multiple vector: Refers to malware that currently favors at least two vectors.

[6] Network vector: Malware introduced through the abuse of legitimate network protocols or tools, such as SMB or remote PowerShell.

آمار بازدید : بروزرسانی :