شنبه 22 اردیبهشت 1397
بنابر گزارش مرکز تحلیل و اشتراک اطلاعات چند ملیتی تاثیر مخرب بدافزارهای جدید از
ماه دسامبر تا ژانویه 2017 حدود 20 درصد کاهش یافته است.

بنابر گزارش مرکز تحلیل و اشتراک اطلاعات چند ملیتی  MS-ISAC تاثیر مخرب بدافزارهای جدید از ماه دسامبر تا ژانویه 2017حدود 20درصد کاهش یافته است. تروجان مسابقه 2همچنان بر گسترش تسلط خود بر دولتهایهای محلی، قبیلهای، منطقهای و ملی 3ادامه میدهد. این امر به گونهای است که 55درصد از هشدارهای اعلان تروجان به این بدافزار مربوط بوده است. موسسه MS-ISAC هر ماهه 10بدافزار را از سطح نظارتی موجود در شبکههای محلی به لیست آسیب- پذیریهای رایج و فراگیر اضافه نموده و اطلاعات آنها را در اخیار عموم قرار میدهد. این کار با مشاهدههای منابع قابل دسترسی بدافزارها و یا گزارشهای مربوط به انواع آنها صورت میگیرد. بدافزارهای انتقالی از طریق ایمیلهای اسپم همچنان یکی از این ردیفهای این لیست بوده و علاوه بر آن با افزایش 8درصدی نیز در ماه ژانویه همراه بوده است. دلیل اصلی این افزایش را میتوان وجود تروجان مسابقه در این دسته دانست.

آمار بازدید :