چهارشنبه 9 آبان 1397
10 بدافزار برتر ماه سپتامبر 2018

هر ماهه  وبگاه مرکز امنیت اینترنت[1] لیستی از فعال‌ترین بدافزارها در سطح جهان را منتشر می‌کند. در آخرین گزارش این وبگاه (مربوط به ماه سپتامبر 2018‌) فعالیت بدافزارها با افزایش 20 درصدی همراه بوده است. تغییراتی محسوس که فعالیت صعودی 10 بدافزار برتر نسبت به ماه‌های گذشته اصلیترین دلیل آن عنوان می‌شود (بدافزارهای اِمُتِد[2](60%) و  واناکِرای[3] (252%) ببیشترین نقش را در این افزایش داشته‌‌اند) [1]. این مرکز از ماه آگوست بر خلاف ماه‌های قبل از پنج دسته برای تقسیم بدافزارها استفاده کرده است. دسته‌های استقرارگونه[4]، ‌هرزنامه[5]، تبلیغاتی[6]، چندگانه[7] و شبکه[8] این موارد را تشکیل می‌دهند.[1] Center of Internet Security Website

[2] Emotet is a banking trojan malware program which obtains financial information by injecting computer code into the networking stack of an infected computer,allowing sensitive data to be stolen via transmission.

[3] WannaCry is a ransomware cryptoworm, which targeted computers running the Microsoft Windows operating system by encrypting data and demanding ransom payments in the Bitcoin cryptocurrency.

[4] Dopped vector: Malware delivered by other malware already on the system, an exploit kit, infected third-party software, or manually by a cyber threat actor.

[5]  Malspam vector (Malware Spam): Unsolicited emails, which either direct users to download malware from malicious websites or trick the user into opening malware through an attachment.

[6]  Malvertisement vector: Malware introduced through a malicious advertisement.

[7] Multiple vector: Refers to malware that currently favors at least two vectors.

[8] Network vector: Malware introduced through the abuse of legitimate network protocols or tools, such as SMB or remote PowerShell.

آمار بازدید : بروزرسانی :