چهارشنبه 18 مهر 1397
ده بدافزار برتر ماه آگوست 2018 به روایت پایگاه وب مرکز امنیت اینترنت.

هر ماهه  وبگاه مرکز امنیت اینترنت[1] لیستی از فعال‌ترین بدافزارها در سطح جهان را منتشر می‌کند. در آخرین گزارش این وبگاه (مربوط به ماه آگوست2018‌) فعالیت بدافزارها با کاهشی 26 درصدی همراه بوده است. تغییراتی محسوس که فعالیت نزولی 10 بدافزار برتر نسبت به ماه‌های گذشته اصلیترین دلیل آن عنوان می‌شود (بدافزارهای اِمُتِد[2] (43%) و کُوتِر[3] (21%) ببیشترین نقش را در این کاهش داشته‌‌اند) [1]. این مرکز در ماه آگوست بر خلاف ماه‌های قبل از پنج دسته برای تقسیم بدافزارها استفاده کرده است. دسته‌های استقرارگونه[4]، ‌هرزنامه[5]، تبلیغاتی[6]، چندگانه[7] و شبکه[8] این موارد را تشکیل می‌دهند [2].[1] Center of Internet Security Website

[2] Emotet is a banking trojan malware program which obtains financial information by injecting computer code into the networking stack of an infected computer,allowing sensitive data to be stolen via transmission.

[3] Kovter is a pervasive click-fraud trojan that uses a fileless persistence mechanism to maintain a foothold in an infected system and thwart traditional antivirus software.

[4] Dropped vector: Malware delivered by other malware already on the system, an exploit kit, infected third-party software, or manually by a cyber threat actor.

[5] Malspam vector (Malware Spam): Unsolicited emails, which either direct users to download malware from malicious websites or trick the user into opening malware through an attachment.

[6] Malvertisement vector: Malware introduced through a malicious advertisement.

[7] Multiple vector: Refers to malware that currently favors at least two vectors.

[8] Network vector: Malware introduced through the abuse of legitimate network protocols or tools, such as SMB or remote PowerShell.

آمار بازدید : بروزرسانی :