سه شنبه 2 خرداد 1396
مرکز ماهر ضمن انجام بررسی های فنی و دقیق در زمینه امداد برای رایانه های آلوده شده به باج افزار Wanna Cry ، راهنمایی جدید ارایه می نماید.

باتوجه به آلوده شدن تعدادی از رایانه های کشور به باج افزار Wanna Cry و راهنماها و راه حل های منتشر شده در سایت های مختلف مبنی بر امکان بازیابی داده های رمز شده توسط باج افزار ها، مرکز ماهر ضمن انجام بررسی های فنی و دقیق در این زمینه به پیوست مستند فنی راهنمای امداد برای رایانه های آلوده شده به باج افزار Wanna Cry را ارایه می نماید.